Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Трифон Георгиев Червенков

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 12.11.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност:„Генетика"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Педиатрия и медицинска генетика"
Кандидат:д-р Трифон Георгиев Червенков
Тема на дисертационния труд:„Eкспресия на гена с Cyclon/CCD 86 l в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения"
Научни ръководители: 

 Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н.

 Доц. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ № 109-302/23.10.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Психиатрия и медицински психология", Зам.-ректор КНС на МУ – Варна Рецензия
Външен член Проф. д-р Анастасия Петрова Михайлова, д.м.н. – Катедра „Клинична лаборатория и клинична имунология" при МУ-СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, д.м.н. – Ръководител Катедра „Медицинска биология", Зам.-ректор НИР на МУ - ПловдивСтановище
Външен член Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, д.м. – Секция „Медицинска генетика" при МУ – Плевен, Научен секретар на МУ – Плевен Становище
Вътрешен член Доц. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м. – Ръководител УС „Медицинска генетика" при МУ – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Светлозар Петров Балев, д.м. – Ръководител Катедра „Клинични медицински науки" при МУ – Варна  
Външен член Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, д.м.н. - Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ – София  
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.11.2015 г. от 15.30 ч.  в аудитория
„Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - гр. Варна. ​ ​