Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.
                                                                                              Дата на публикуване: 24.06.2013 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление:7.1. Медицина    
Научна специалност:Обща хирургия    
ФакултетМедицина    
Първично структурно звеноКатедра по обща и оперативна хирургия  
Брой места:1    
Публикуван в ДВ, брой/датаДВ бр. 36/16.04.2013 г.  
Кандидати:Доц. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.   
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-135/26.04.2013 г. Изготвя
Председател1. Проф. д-р  Красимир Иванов, д.м.н. - Ректор на МУ – Варна, Катедра по обща и оперативна хирургия Становище
Външен член2. Акад. проф. д-р Дамян  Дамянов, д.м.н – Клиничен център по гастроентерология, МФ, МУ - СофияРецензия
Външен член3. Проф. д-р Тома  Пожарлиев, д.м.н. - Началник Клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Анна“ – АД, гр.София Рецензия
Външен член4. Проф. д-р Радослав  Гайдарски , д.м.н. - МБАЛ „Токуда болница“ – София Рецензия
Външен член5. Проф. д-р Шери Таджер, д.м.н. – НМТБ "Цар Борис III” – СофияСтановище
Външен член6. Проф. д-р Гено  Киров, д.м.н. – „IV МБАЛ София” – ЕАДСтановище
Вътрешен член7. Проф. д-р Росен  Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра по хирургически болести при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:      
Външен резервен член:1. Проф. д-р Божидар Хаджиев, д.м.н. – Ръководител Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, МУ - Пловдив 
Вътрешен резервен член:2. Проф. д-р Риналдо  Шишков, д.м.н. – Зам.-ректор КРНИДСДО, Ръководител Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ - Варна 
       Резюме на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  12.07.2013 г. от 14.30 часа в Заседателна зала, сграда "Ректорат" на МУ - Варна