Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Валя Иванова Димитрова

П​РИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОК​ТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 05.10.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
Факултет  Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:ас. Валя Иванова Димитрова
Тема на дисертационния труд: „Акушерските практики за консултиране на жени – перспектива за развитието на професията „Акушерка""
Научен ръководител: Доц. Силвия Борисова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-307/ 08.08.2016 г.Изготвя
Председател Проф. Соня Колева Тончева, д.м. - Директор на Филиал Шумен към МУ - ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. - Ръководител Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт", Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора Рецензия
Външен член Доц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. - Катедра „Здравни грижи", Русенски университет „Ангел Кънчев"Становище
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател  на НПО „Сдружение Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. - Ръководител Катедра „Здравни грижи", МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. - Ръководител Катедра „Здравни грижи", Филиал Шумен към МУ - Варна  
Външен член Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. - Катедра „Сестрински терапевтични грижи", Факултет „Здравни грижи", МУ-Плевен  
Авторе​ферат ​​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.10.2016 г. /сряда/ от 13:00 ч.
в зала 106 на Медицински колеж - Варна.    ​ ​