Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Васил Марков Божков

 

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ"​ ​ ​
   Дата на публикуване:​ 18.08.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:"Обща хирургия"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Хирургически болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидат:Д-р Васил Марков Божков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-156/27.05.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. - Началник Втора клиника по хирургия, Ръководител Катедра „Хирургически болести" при МУ – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. - Отделение по хирургия при МБАЛ „Доверие", гр. СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, д.м. - УМБАЛ  „Александровска", гр. СофияРецензия
Външен член Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, д.м.н. - УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ", гр. СофияСтановище
Външен член  Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, д.м. - УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ", гр. СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. - Ректор на МУ-Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. - Началник Първа клиника по хирургия, Катедра „Обща и оперативна хирургия" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Обща и оперативна хирургия" при МУ-Варна 
Външен член

 Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, д.м.- Първа клиника по хирургия УМБАЛ „Александровска",

гр. София

 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.09.2015 г. (петък) в сграда Ректорат
на МУ- ​Варна. ​ ​​