Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Вероника Андреева Иванова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.07.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.2. Психология
Научна специалност:„Медицинска психология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат: Ас. Вероника Андреева Иванова
Тема на дисертационния труд:„Влияние на семейните отношения и на взаимоотношенията родител-дете, върху тревожната експресия при деца в предучилищна възраст"
Научен ръководител:  Доц. Иван Александров, д.пс.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-152/ 09.05.2016 г.Изготвя
Председател

Доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м. - Катедра „Психиатрия и медицинска психология" при

МУ –  Варна

Рецензия
Външен членПроф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова – Катедра „Психология", Ректор на ВСУ –  ВарнаРецензия

Външен членПроф. д.ик.н. Красимир Марков Марков – Катедра „Педагогика и управление на образованието" при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"Становище
Външен членПроф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс. – Катедра „Психология", Зам.-ректор УД на ВСУ – ВарнаСтановище
Външен членДоц. Иван Стоянов Александров, д.пс. – Ръководител Катедра „Здравни грижи" към Филиал Сливен на МУ – ВарнаСтановище
 
Вътрешен членДоц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" към МУ – Варна 
Външен членДоц. Даниела Иванова Карагяурова, д.пс. – Ръководител Катедра „Психология" при ВСУ – Варна 
Автореферат ​ ​
                             Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.07.2016 г. (петък) от 11.30 ч.
                                 в аудитория „Проф. Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна.  ​ ​