Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Веселина Здравкова Панайотова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.04.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.2. Химически науки
Научна специалност:„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"
Факултет Фармация
Първично структурно звеноКатедра „Химия"
Кандидат:ас. Веселина Здравкова Панайотова
Тема на дисертационния труд:„Определяне на биологично активни вещества в черноморски водорасли"
Научен ръководител:  Проф. д.х.н. Мона Динкова Станчева-Стоянова
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-204/29.10.2014 г.Изготвя
Председател Проф. д.х.н. Мона Динкова Станчева-Стоянова – Ръководител Катедра „Химия", Медицински университет – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д.х.н. Ирина Богданова Караджова - Софийски университет, Факултет „Химия и фармация", гр. СофияРецензия
Външен член Доц. Гинка Атанасова Антова, д.х.  - Пловдивски университет, Химически Факултет, гр. ПловдивРецензия
Външен член Доц. Иглика Тотева Узунова, д.х. -  Икономически университет, гр. ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. Румяна Цолева Черкезова, д.х. - Факултет „Дентална Медицина", Медицински университет - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Розалина Златова Чутуркува, д.х. – Технически университет - Варна 
Външен членДоц. Розалина Златова Чутуркува, д.х. – Технически университет - Варна 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.05.2015 г. (четвъртък) в зала 116 на МУ- Варна