Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. Виржиния Атанасова Василева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.04.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на общественото здраве"
Факултет   Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат:Гл. ас. Виржиния Атанасова Василева
Тема на дисертационния труд: „Регионални неравенства в смъртността в България"
Научни ръководители: 

Доц. Искра Мирчева, д.м.

Доц. д-р Клара Докова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-54/ 26.02.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. – Ръководител Катедра „Общественоздравни науки" при МУ-Плевен                                 Рецензия
Външен членПроф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м. - Факултет „Обществено здравеопазване" при МУ – СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Искра Славчева Мирчева, д.м. – Ръководител Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването",  Заместник-ректор УД при МУ - Варна 
Външен членДоц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. – Факултет „Обществено здраве" при МУ-Плевен 
Автореферат ​ ​
                                             Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.05.2016 г. /понеделник/
                                                            от 11:00 ч. в Заседателна зала на МУ – Варна.
​ ​