Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Вивариум

Специфичността на обучението по фундаменталните медикобиологични дисциплини изисква онагледяване на физиологичните и патологични промени в организма, въздействието на фармокологичните средства, промяната на биохимичните показатели и други.  В тази връзка без лабораторни модели е невъзможно да се гарантира релевантност и еквивалентност на знанията на обучаваните студенти.

Вивариумът е създаден да обезпечава нуждите на МУ – Варна от лабораторни животни за научна и учебна дейност. В него се произвеждат лабораторни мишки, лабораторни плъхове, морски свинчета. Доставя също лабораторни зайци и жаби.

Във вивариума се провеждат и фундаментални научни изследвания в експериментални модели по различни теми и научни проекти.

Вивариумът функционира съгласно изискванията на:

  • Закон за ветеринарномедицинската дейност,
  • Закон за защита на животните,
  • Правилник за прилагане Закон за ветеринарномедицинската дейност,
  • Наредба за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и доставката им.
  • Във връзка с това лабораторни животни се предоставят само след получаване на Разрешително за използване на животни в опит, получено от Българска агенция по безопасност на храните, към Министерство на земеделието и храните по реда на Наредба № 20/ 1.11.2012 г., ДВ бр. 87.

          

За контакти и повече информация:

Д-р Кузманов – ръководител на вивариума

E-mail: dr_kuzmanov_vet@abv.bg

Тел.: 052/ 677-050 (централа)

Работното време:

всеки работен ден от 7.00 до 14.30 часа