Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Явор Костадинов Кашлов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​​​ ​
   Дата на публикуване: 12.01.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Вътрешни болести"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Пропедевтика на вътрешните болести"
Кандидат:д-р Явор Костадинов Кашлов
Тема на дисертационния труд:„Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно съдови заболявания"
Научен ръководител: 

 Проф. д-р Жанета Георгиева, д.м.

 Проф. д-р Светослав Георгиев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-346/ 06.10.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" при Медицински университет – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. – Изпълнителен директор на СБАЛ по Кардиология, гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – Клиника „Вътрешни болести", ПОКБ „Св. Анна", гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.н. – Ръководител Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология", Медицински университет – ПлевенСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Пенев Пенев, д.м. – Катедра „Вътрешни болести", Медицински университет – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. - Катедра  „Вътрешни болести", УС „Кардиология и ревматология", Медицински университет - Варна 
Външен членДоц. д-р Димитър Стефанов Карастатев, д.м. – специалист кардиолог, МБАЛ „Св. Анна", гр. Варна 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.01.2017 г. (петък) от 11.30 ч.
 в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна.
  . ​ ​