Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.

Доц. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.

НС "Доктор на науките"

Факултет „Медицина"

Дата: 21.06.2013 г. 16.19 часа

Област на висшето образоване: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление: 4.3. Биологически науки

Научна специалност: „Физиология на животните и човека"

Първично звено: Катедра по физиология и патофизиология

Тема на дисертационния труд: "Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за произход и свързани психофизиологични феномени"

Научно жури:

Председател:

проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н. – Директор на Медицински колеж – Варна

Членове:

1. Проф. д-р Боряна Генчева Пирьова, д.м.н. - Почетен професор по невробиология на Нов български университет

2. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, д.м.н. - Ръководител на Катедра по физиология, Медицински университет – София

3. Проф. д-р Лилия Александрова Витанова, д.м.н. - Катедра по физиология, Медицински университет – София

4. Проф. Галя Тодорова Герчева-Несторова, д.пс.н. - Ръководител на Катедра "Психология", Ректор на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър"

5. Проф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс. - Катедра "Психология", Заместник-ректор на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър"

6. Доц. д-р Маргарита Стефанова Иванова, д.м. - Ръководител на УС по физиология, Катедра по физиология и патофизиология, Медицински университет – Варна

Рецензенти:

Проф. д-р Боряна Генчева Пирьова, д.м.н.

Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, д.м.н.

Проф. д-р Лилия Александрова Витанова, д.м.н.

Резервен външен член:

Доц. д-р Юри Пенков Няголов, д.м. - Катедра по физиология, Медицински университет – София

Резервен вътрешен член:

Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м. - Ръководител на УС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, Медицински университет – Варна

Дата на защита: 05.07.2013 г. /петък/ от 14.00 ч. във III-та Аудитория в сградата на Ректората на МУ – Варна

Материали:

Автореферат

Рецензия - 1

Рецензия - 2

Рецензия - 3

Становище - 1

Становище - 2

Становище - 3

Становище - 4