Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Надя Василева Агова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 09.10.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.3. Фармация
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма по специалността: „Фармацевтична химия"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: Катедра „Фармацевтична химия"
Кандидат: ас. Надя Василева Агова
Тема на дисертационния труд: „Получаване и охарактеризиране на бексаротенови производни с потенциална биологична активност"
Научни ръководители: 

 Доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф.

 Проф. Александър Борисов Златков, д.ф.


Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-295/ 25.09.2019 г.
Председател: Доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф. – хабилитирана по специалност „Фармацевтична химия", Ръководител на Катедрата по „Фармацевтична химия", Факултет по „Фармация", МУ – Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. Пламен Тодоров Пейков, д.ф. – хабилитиран по специалност „Фармацевтична химия", Фармацевтичен факултет при МУ – София, гр. СофияРецензия
Вътрешен член  Доц. Величка Йорданова Андонова, д.ф. – хабилитирана по специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация", Ръководител на УС по „Технология на лекарствените форми и биофармация", Факултет по „Фармация", МУ– Варна, гр. ВарнаРецензия
Външен член Доц. Мая Боянова Георгиева, д.ф. – хабилитирана по специалност „Фармацевтична химия", Фармацевтичен факултет при МУ – София, гр. СофияСтановище
Външен член Доц. Лили Пламенова Пейкова, д.ф. – хабилитирана по специалност „Фармацевтична химия", Фармацевтичен факултет при МУ – София, гр. СофияСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 24.10.2019 г. от 15.00 ч. в Зала 111 във Факултет по „Дентална Медицина", МУ – Варна ​ ​