Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Албена Василева Мерджанова, д.х.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.2. Химически науки
Специалност:„Химия"
Структурно звеноФакултет „Фармация"
Първично звеноКатедра „Химия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:гл. ас. Албена Василева Мерджанова, д.х.
Заповед на Ректора за състав на НЖ

 

Р-109-390/ 26.06.2018 г.


ПредседателПроф. Любомир Евстатиев Македонски, д.х. – специалност „Неорганична химия", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. Фанка Тошева Рибарова, д.б.н. – специалност „Хигиена на храненето", Медицински колеж „Й. Филаретова", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. Веселина Георгиева Гаджева, д.х.н. – специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества", Тракийски университет, гр. Стара ЗагораРецензия
Външен членПроф. Гинка Атанасова Антова, д.х. – специалност „Химия", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"Становище
Външен членПроф. Ирина Богданова Караджова, д.х. – специалност „Аналитична химия", Софийски университет „Св. Кл. Охридски"Становище
Външен членПроф. Антоанета Младенова Желева, д.х. – специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества", Тракийски университет, гр. Стара ЗагорaСтановище
Вътрешен членДоц. Станислава Кателиева Георгиева, д.х. – специалност „Аналитична химия", МУ-Варна   Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Бистра Цанева Калчева, д.ф. – специалност „Биохимия", МУ-Варна 
Външен членДоц. Стела Здравкова Димитрова, д.х. – специалност „ Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ", МУ-Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.10.2018 г. от 10.00 ч. в Заседателна зала, етаж II-ри на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.