Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ани Атанасова Атанасова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 19.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на здравните грижи"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:Ани Атанасова Атанасова
Тема на дисертационния труд:„Значимостта на човешките ресурси за успешното развитие на Самостоятелна медико-техническа (зъботехническа) лаборатория" 
Научен ръководител:  Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-503 / 25.07.2018 г.
Председател Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ - ВарнаСтановище
Външен член Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. – специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство", МУ - ВарнаРецензия
Вътрешен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м. – специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт", МУ-СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Петър Александров Цонов, д.м.н, – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Станислава Павлова Пенева, дм  – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Варна 
Външен член Доц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.м. - специалност „Здравни грижи - Методика на обучението по здравни грижи", Русенски Университет „Ангел Кънчев" - гр. Русе 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 03.10.2018 г.  от 14:00 ч. в Медицински колеж - Варна (аудиторна зала 112) при МУ-Варна.  ​ ​