Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Анна Кирилова Ненова-Ногалчева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.06.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Специалност: „Хирургична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Орална и лицево-челюстна хирургия"
Кандидат:д-р Анна Кирилова Ненова-Ногалчева
Тема на дисертационния труд:Компоненти на орално здраве при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване на хрониодиализно лечение"
Научен ръководител:  Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-220/ 26.04.2018  г.
Председател Проф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – специалност „Хирургична стоматология", МУ - ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Васил Господинов Свещаров, д.м. – специалност „Хирургична стоматология", МУ- СофияРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – специалност „Хирургична стоматология", МУ - ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ - СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Ненчо Желев Ненчев, д.м.  – специалност „Нефрология", МУ - СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. – специалност „Хирургична стоматология", МУ - Варна 
Външен член Проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, д.м.н. – специалност „Хирургична стоматология", МУ - Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.06.2018 г. от 13:30 ч. в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на Факултета по Дентална медицина.  ​ ​