Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване:02.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.7. Администрация и управление
Специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звеноКатедра „ Икономика и управление на здравеопазването "

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:доц. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-279/30.05.2018 г
ПредседателПроф. Стефка Михайлова Коева, д.ик.н. - специалност „Политическа икономия", МУ-ВарнаРецензия
 Външен членПроф. Евгения Иванова Делчева, д.и. - специалност  „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)", УНСС, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Петко Ненков Салчев, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Национален център по обществено здраве и анализи, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. Цвета Йорданова Зафирова, д.и. - специалност „Социално управление", ИУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. Анастасия Райкова Станчева-Вълчева, д.и. - специалност „Социално управление (Развитие на организациите)", ИУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. - специалност „Икономика и управление (по отрасли)", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член

Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. – специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)", МУ-Варна

 

 
Външен член

Доц. д-р Александър Иванов Вълков, д.и. – специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)", УНСС, гр. София

 

 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.10.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​