Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Антонио Иванов Антонов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
   Дата на публикуване: 22.06.2018 г. ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Хематология и преливане на кръв"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноВтора катедра по вътрешни болести
Кандидат:д-р Антонио Иванов Антонов
Тема на дисертационния труд:„Корелационна зависимост между туморната ангиогенеза, мутационния товар, промените в кръвната картина и тромбогенния риск при пациенти с есенциална тромбоцитемия и полицитемия вера" 
Научен ръководител:  Доц. д-р Лиана Герчева-Кючукова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-199/ 23.05.2018 г.
Председател Доц. д-р Лиана Тодорова Герчева - Кючукова, д.м., специалност „Клинична хематология", МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. Д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м.  - специалност „Медицинска генетика", МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Стефан Емилов Горанов, д.м.н. - специалност „Клинична хематология", УМБАЛ „Св. Георги", гр. ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Георги Николаевич Балаценко, д.м. - специалност „Трансфузионна хематология", НСБАЛХЗ, гр. СофияСтановище
Външен членПроф. Д-р Юлиян Иванов Райнов, д.м. - специалност „Клинична хематология", ВМА, гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, д.м. – специалност „Клинична имунология", МУ – Варна 
Външен член Доц. д-р Мимоза Цветанова Станева, д.м. - специалност „Клинична хематология", НСБАЛХЗ, гр. София 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе 09.07.2018 г. от 14.00 ч. в аудитория

„Проф. д-р Владимир Иванов", УМБАЛ „Св. Марина", гр. Варна