Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Антония Пламенова Помакова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
   Дата на публикуване: 05.04.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Детска стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Детска дентална медицина"
Кандидат:д-р Антония Пламенова Помакова
Тема на дисертационния труд:„Влияние на някои хомеопатични средства като фактор в системата за оценка на риска от развитие на кариозен процес"
Научен ръководител: Доц. д-р Наталия Христова Грънчарова, д.м. – МУ - София
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-13/ 17.01.2018  г.
ПредседателДоц. д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м. - специалност „Детска дентална медицина", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Росица Илиева Кабакчиева, д.м. - специалност „Детска стоматология", МУ-СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, д.м. – специалност „Детска дентална медицина", МУ-ПловдивСтановище
Външен член

Доц. д-р Наталия Христова Гатева-Грънчарова, д.м. – специалност „Детска стоматология", МУ-София

 

Становище
Вътрешен членДоц. д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева, д.м. – специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – специалност „Дентална имплантология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Катерина Иванова Димитрова, д.м. – специалност „Детска дентална медицина", гр. Пловдив 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.04.2018 г. (петък) от 11.00 ч. в аудитория „Доц. д-р Димитър Клисаров"  на  Факултет „Дентална медицина" към МУ – Варна