Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Желязко Илиев Арабаджиев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
    Дата на публикуване: 03.09.2020 г. ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Oнкология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Oнкология"
Кандидат: д-р Желязко Илиев Арабаджиев
Тема на дисертационния труд:„Предиктивна и прогностична стойност на туморинфилтриращите лимфоцити при жени с рак на млечна жлеза"
Научен ръководител:  Доц. д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова д.м.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-264 / 21.07.2020 г.
Председател: Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Варна, гр. Варна
Външен член Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова - Празникова, д.м.н. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Аджибадем Сити Клиник, Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда", гр. София

Вътрешен член  Доц. д-р Николай Владимиров Цонев, д.м – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна , гр. Варна
Външен член Проф. д-р Антония Денчева Цоневска, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Аджибадем Сити Клиник, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Младост",  гр. София
Външен член Проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, д.м.– хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – София, гр. София
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.09.2020 г. от 11:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет – Варна. ​ ​