Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Атанас Илиев Лисничков

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 22.02.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Обща хирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноKатедра „Хирургически болести"
Кандидат:д-р Атанас Илиев Лисничков
Тема на дисертационния труд:„Диагностично-терапевтична стратегия при пациенти с пиогенен чернодробен абсцес"
Научен ръководител: Доц. д-р Васил Марков Божков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Р-109-664/ 18.12.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Васил Марков Божков д.м., спец. Хирургия, УМБАЛ" Света Марина" – Варна;Становище
Външен членПроф. д-р Димитър  Живков Стойков д.м.н., спец. Хирургия, УМБАЛ „Георги Странски" – гр. Плевен;Рецензия
Външен членДоц. д-р Костадин  Георгиев Ангелов д.м., спец. Хирургия, Александровска Болница – гр. София;Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Росен Евгениев Маджов д.м.н., спец. Хирургия, УМБАЛ" Света Марина" – Варна;Становище
Външен членДоц. д-р Пенчо Тончев Тончев д.м. - спец. Хирургия, УМБАЛ „ Георги Странски" – гр. Плевен.Становище
Резервни членове:
Външен членДоц. Димитър Буланов дм – Александровска Болница – гр. София. 
Вътрешен членДоц. Пламен Чернополски дм- УМБАЛ" Света Марина" -  Варна 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  11.03.2019 г.  от   13:00 ч. в  зала „Вл.Иванов"  на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна. ​ ​