Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Августина Чавдарова Георгиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.06.2018 г. ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Гастроенетерология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноВтора катедра по вътрешни болести, УС по гастроентерология, хепатология и хранене
Кандидат:д-р Августина Чавдарова Георгиева
Тема на дисертационния труд:„Оценка на клиничната активност на Болестта на Крон" 
Научен ръководител:  Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-226/ 27.04.2018 г.
Председател Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. – специалност „Гастроентерология", МУ – Варна Становище
Външен членПроф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н. – специалност „Гастроентерология", МУ - ПловдивРецензия
Външен членДоц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м.н. – специалност „Гастроентерология", МУ – ПлевенРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Антония Йорданова Атанасова, д.м. – специалност „Гастроентерология", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПолк. доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. – специалност „Гастроентерология", ВМА – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м. – специалианост „Гастроентерология", МУ – Варна 
Външен член Доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, д.м. – специалност „Гастроентерология", МУ – Варна 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе 13.07.2018 г. (петък) от 14.00 ч. в аудитория
„Проф. д-р Владимир Иванов", УМБАЛ „Св. Марина", гр. Варна