Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. инж. Цанка Димитрова Дикова, д.т.н

ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 20.10.2020 г.​ ​
Област на висше образование:5. Технически науки
Професионално направление:5.6. Материали и материалознание
Специалност:„Материалознание и технология на машиностроителните материали"
Структурно звеноФакултет  „Дентална медицина"
Първично звеноКатедра „Дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ, бр. 53/12.06.2020 г.
Кандидат:доц. инж. Цанка Димитрова Дикова, д.т.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-290/ 07.08.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Стефан Василев Пеев д.м.н. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д.н. инж. Галя Великова Дунчева, – професионално направление 5.1. Машинно инженерство, Технически университет – ГабровоРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. Йордан Тодоров Максимов, д.т.н., к.т.н – професионално направление 5.1. Машинно инженерство, Технически университет – ГабровоРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р инж. Стойко Атанасов Гюров – професионално направление 5.6. Материали и материалознание, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски" към БАНРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д.н. инж. Иво Кръстев Малаков – професионално направление 5.1. Машинно инженерство, Технически университет – СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Десислава Атанасова Константинова, д.м. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р инж. Руси Минев Минев – професионално направление 5.6. Материали и материалознание, Русенски университет "А.Кънчев Становище БГ
Становище EN

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.11.2020 г. от 16:00 ч. ​ ​