Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 18.04.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност: „Образна диагностика"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Образна диагностика и лъчелечение"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 96/ 01.12.2017 г.  
Кандидат:д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-62/ 25.01.2018 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Боян Добрев Балев, д.м.Рецензия
Външен членПроф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, д.м.н.Рецензия
Външен членПроф. д-р д-р Милан Тотев, д.м.н.Становище
Външен член Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м.Становище
Вътрешен член Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.Становище
Вътрешен член Проф. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н.Становище
Вътрешен член Доц. д-р Радослав Йосифов Георгиев, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Борислав Георгиев Чаушев, д.м. 
Външен членДоц. д-р Елисавета Вълчева Георгиева, д.м. 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.05.2018 г. (петък) от 12.30 ч. в зала „Проф. д-р Лука Пранчев" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. Варна. ​ ​