Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Даниел Марчев Монов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 31.07.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Специалност: „Управление на здравните грижи"
Филиал: Сливен
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи" - Филиал Сливен при МУ - Варна.
Кандидат: ас. Даниел Марчев Монов
Тема на дисертационния труд: „Проучване влиянието на здравния контрол върху оптимизацията на здравните грижи в лечебните заведения"
Научен ръководител:  Доц. Елена Желева, д.п.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-196 / 27.05.2019
Председател: Доц. Елена Грозева Желева, д.п., МУ-Варна, Филиал - Сливен, Катедра „Здравни грижи", хабилитирана по специалност: „Методика на обучението по общи и специални сестрински грижи"Становище
Външен член

 Проф. Мария Анастасова Семерджиева, д.м.

Специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"

Рецензия
Външен член Проф. Биянка Любчова Торньова, д.п., МУ-Пловдив, ФОЗ, хабилитирана по специалност: „Медицинска педагогика"Рецензия
Външен член Доц. Кристина Петрова Захариева, д.п., РУ „Ангел Кънчев", ФОЗЗГ, хабилитирана по специалност: „Методика на обучението по здравни грижи"Становище
Вътрешен член Доц. Диана Станчева Димитрова, д.пс., Му-Варна, Филиал-Велико Търново, хабилитирана по специалност: „Медицинска психология"Становище
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  14.08.2019 г. от 11:00 ч. в зала "Аула" на  Филиал – Сливен при Медицински университет – Варна.