Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Дарина Николова Митева - Михайлова, д.м.

                                                                   ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
                                                                                                                                              Дата на публикуване: 23.10.2020 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Пневмология и фтизиатрия"
Структурно звеноФакултет  „Медицина"
Първично звеноПърва катедра по Вътрешни болести, УС по белодробни болести и алергология

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ, бр. 53/12.06.2020 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Дарина Николова Митева - Михайлова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-304/ 07.08.2020 г.
ПредседателДоц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна 
Външен членПроф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, гр. Варна
Външен член
Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина,  Медицински университет – Плевен
Външен членПроф. д-р Димитър Темелков Костадинов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – София
Външен членПроф. д-р Благой Иванов Маринов, д.м. - професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Пловдив
Вътрешен членДоц. д-р Йордан Радков Димитров, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна
Вътрешен членДоц. д-р Камен Янков Янков, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)

​​
                                            Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.11.2020 г. от 13:30 ч.