Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Денислав Исидоров Белинов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 25.10.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.1. Медицина, област на висшето образование
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Специалност: „Гръдна хирургия"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Хирургически болести"
Кандидат: д-р Денислав Исидоров Белинов
Тема на дисертационния труд:„Хирургически диагностично-лечебен подход при двустранния рак на млечната жлеза"
Научен ръководител:  Проф. д-р Румен Николов Ненков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: №Р-109-227/ 19.07.2019 г.
Председател: Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Хирургия", Ръководител Катедра „Хирургически болести", МУ– Варна.Становище
Външен член Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Хирургия", изпълнителен Директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД,  МУ– Стара Загора, гр. Стара Загора.Рецензия
Външен член Доц. Теофил Ангелов Седлоев, д.м. – хабилитиран по специалност „Хирургия", клиника по „Хирургия" на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ",  МУ– София.Рецензия
Външен член Доц. Свилен Иванов Маслянков, д.м. – хабилитиран по специалност „Хирургия" във Втора хирургия на УМБАЛ „Александровска" при МУ– София.Становище
Вътрешен член Проф. д-р Радослав Стоянов  Радев, д.м. – хабилитиран по специалност „Хирургия", Катедра „Хирургически болести",  МУ–Варна.Становище
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  08.11.2019 г. от 12:00 ч. в   Зала № 1001, УМБАЛ „Св. Марина" към МУ – Варна.