Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Денислав Исидоров Белинов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 13.11.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.1. Медицина, област на висшето образование
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Специалност: „Гръдна хирургия"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Хирургически болести"
Кандидат: д-р Денислав Исидоров Белинов
Тема на дисертационния труд:„Хирургически диагностично-лечебен подход при двустранния рак на млечната жлеза"
Научен ръководител:  Проф. д-р Румен Николов Ненков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-462/ 03.11.2020 г.
Председател: Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Йовчо Йовчев, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Тракийски Университет - Стара Загора, гр. Стара ЗагораРецензия
Външен член Доц. д-р Теофил Ангелов Седлоев, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - София, гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина,  Медицински университет – Плевен, гр. ПлевенСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Румен Николов Ненков, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Варна, гр. ВарнаСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.11.2020 г. от 12:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​