Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Деница Цанева - Дамянова


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​

   Дата на публикуване: 25.02.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3 Биологически науки
Специалност:„Вирусология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Микробиология и вирусология"
Кандидат:д-р Деница Toдорова Цанева - Дамянова
Тема на дисертационния труд:„Клинико-лабораторно проучване върху разпространението на вирусни хепатити B и D в обща популация и при пациенти с хронични чернодробни заболявания в Североизточна България. Продължителност на HBV – постваксиналния имунен отговор при ваксинирани лица"
Научен ръководител:  Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-18/ 28.01.2019 г.
ПредседателПроф. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м.  – Катедра Микробиология и вирусология, ФМ, МУ - Варна, ул. „Марин Дринов" 55, Варна; Специалност Микробиология; Становище
Външен членПроф. д-р Радка Mладенова Аргирова, д.м.н. – Токуда болница, 1407 София, бул „Н.Й.Вапцаров" 51Б, Клинична лаборатория, Специалност Вирусология;  Рецензия
Външен членДоц. д-р Любомира Крумова Николаева - Гломб, д.м. - Национален център по заразни и паразитни болести, Сектор Вирусология, НРЛ „Ентеровируси", 1233 София, бул. „Ген. Столетов"44 А; Специалност Вирусология;Рецензия
Вътрешен членДоц. д-р Лилия Иванова, д.м. - Катедра Микробиология и вирусология, ФМ, МУ - Варна, ул. „Марин Дринов" 55, Варна; Специалност Вирусология;Становище
Външен членДоц.  Петя Динкова Генова - Калу, д.б. - Национален център по заразни и паразитни болести, Сектор Вирусология, НРЛ „Рикетсии и клетъчни култури; 1233 София, бул. „Ген. Столетов"44 А; Специалност Вирусология;Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Цветелина Костадинова, д.м.  – Медицински Колеж, МУ - Варна ул. „Марин Дринов" 55, Варна; Специалност Вирусология. 
Външен членДоц. д-р  Веселин Русев, д.м. – пенсионер, гр. Варна 9020, к-с Младост; 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  11.03.2019г.  от  10.30 ч. в  зала "Хелиге" на  УМБАЛ "Света Марина" - Варна ​ ​