Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Десислава Георгиева Димитрова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
   Дата на публикуване: 07.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Специалност:„Детска стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Детска дентална медицина"
Кандидат:Десислава Георгиева Димитрова
Тема на дисертационния труд:Неснемаемо коронково протезиране в детска възраст – функционални аспекти" 
Научен ръководител:   Доц. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, д.м.н.
Научен ръководител:  Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м. 
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-500/ 23.07.2018 г.
Председател Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м. – научна специалност „Детска дентална медицина", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Вера Борисова Крумова, д.м. – научна специалност „Ортодонтия", гост-преподавател към МУ-ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, д.м. – научна специалност „Детска дентална медицина", МУ-ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, д.м. – научна специалност „Протетична дентална медицина", гр. ПловдивСтановище
Външен член Доц. д-р Росица Стоилова Петрова, д.м. – научна специалност „Детска дентална медицина", МУ-ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м. – научна специалност „Протетична дентална медицина", МУ-Варна 
Външен член Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м. – научна специалност „Протетична дентална медицина", МУ-София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 24.08.2018 г. (петък) от 13.00 ч. в Аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ – Варна ​ ​