Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Десислава Атанасова Константинова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 10.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Протетична дентална медицина"
Структурно звеноФакултет „Дентална медицина"
Първично звеноКатедра „Клиника на протетичната дентална медицина"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:гл. ас. Десислава Атанасова Константинова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-369/ 20.06.2018 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н. – специалност „Протетична дентална медицина", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м.- специалност „Протетична дентална медицина", МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, д.м. – специалност „Протетична дентална медицина", гр. ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Явор Стефанов Калъчев, д.м. – специалност „Протетична дентална медицина", МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Димитър Андонов Филчев, д.м. – специалност „Протетична дентална медицина", МУ-СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м. - специалност „Протетична дентална медицина", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. - специалност „Орална и лицево-челюстна хирургия", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. - специалност „Дентална имплантология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Христо Калчев Кисов, д.м. - специалност „Протетична дентална медицина", МУ-Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.09.2018 г. от 11.00 ч. в зала 215 на Факултет „Дентална медицина" при МУ-Варна. ​ ​