Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.06.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Структурно звено Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично звено Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 24/ 16.03.2018 г.  
Кандидат: Гл. ас. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-204/ 02.05.2018 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м.Становище
Външен членПроф. д-р Силвия Стоянова Александрова – Янкуловска, д.м.н. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ - ПлевенРецензия
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м.- специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването",Сдружение „Обществено здравеопазване – 99"Рецензия
Външен член Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м.  – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Петър Александров Цонов, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева- Попова, д.м. - специалност „Социална медицина", Медицински университет – ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Варна  
Външен член Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ - Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.07.2018 г. от 11.00 ч. в Докторантско училище, сграда Ректорат, 3 етаж, МУ – Варна. ​ ​