Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. д-р Деян Людмилов Дженков, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 12.10.2020 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Обща и клинична патология"
Структурно звеноФакултет  „Медицина"
Първично звеноКатедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ, бр. 53/12.06.2020 г.
Кандидат:ас. д-р Деян Людмилов Дженков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-305/07.08.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Варна     Становище БГ
     Становище EN
Външен членДоц. д-р Екатерина Боянова Софтова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, гр. Варна
     Рецензия БГ
     Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Радина Стефанова Иванова-Боянова, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - София     Рецензия БГ
     Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Силвия Николаева Генова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Пловдив     Становище БГ
     Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Ирина Славчева Бурулянова-Калчева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Варна     Становище БГ
     Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. - професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна     Становище БГ
     Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Варна     Становище БГ
     Становище EN

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.11.2020 г. от 15.00 ч.