Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Димитър Вълчинов Димитров, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 24.08.2020 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на обществено здраве"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 8/ 28.01.2020 г.
Кандидат:д-р Димитър Вълчинов Димитров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-181/ 03.06.2020 г.
ПредседателДоц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м. – област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Веселин Борисов Василев, д.м.– област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет – СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м.  – област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, гр. ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м.  – област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м.  –  област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет – СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева - Попова, д.м.– област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, Тракийски университет - Стара Загора 
Вътрешен членПроф. д-р Лора Христова Георгиева, д.м. – област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет – Варна 

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24 септември 2020 г. от 11.00 часа ​ ​