Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. Добри Лазаров Иванов, д.б.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 31.07.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Специалност: „Биология"
Структурно звено факултет „Фармация"
Първично структурно звено Катедра „Биология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 36/27.04.2018 г.   
Кандидат: доц. Добри Лазаров Иванов, д.б.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-389/27.06.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н.– специалност „ Микробиология", МУ- ВарнаСтановище
Външен членПроф. Майа Петрова Стойнева, д.б.н. – специалност „Ботаника", Катедра по ботаника, Софийски университет „Свети Климент Охридски" – СофияРецензия
Външен членПроф. Татяна Иванова Влайкова, д.б. – специалност „Биохимия", Медицински факултет-Тракийски университет - Стара Загора Рецензия
Външен членПроф. Димитър Райчев Пеев, д.б.н. – специалност „Ботаника", гр. София Рецензия
Външен членПроф. Румен Димитров Младенов, д.б. – специалност „Ботаника", Факултет „Фармация", МУ-Пловдив Становище
Външен членДоц. Димитър Емануилов Ковачев, д.м,. - специалност „Биология на човека", гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Минко Господинов Минков, д.м. – специалност „Анатомия, хистология и цитология", МУ- ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. – специалност „Физиология на животните и човека", МУ-Варна 
Външен членДоц. Благой Ангелов Узунов, д.б. – специалност „Ботаника", Софийски университет „Свети Климен Охридски" – София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.08.2018 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Факултет Фармация при МУ-Варна. ​ ​