Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Добромира Йорданова Димитрова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 30.05.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3 Биологически науки
Специалност: Микробиология
Факултет: Медицина
Първично структурно звено:Катедра „Микробиология и вирусология"
Кандидат:д-р Добромира Йорданова Димитрова
Тема на дисертационния труд:„Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху разпространението и механизмите на резистентност към бета-лактами и хинолони при клинично значими Enterobacter spp"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Румяна Донкова Марковска – Давидкова, д.м.

Проф. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м.


Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-132 / 02.04.2019 г.
Председател: Доц. д-р Калинка Динева Божкова, д.м.Становище
Външен член Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. – специалност „Микробиология", Национален Център по заразни и паразитни болести, гр. София;Рецензия
Външен членПроф. д-р Ива  Стефанова Христова, дмн – специалност „Микробиология", Национален Център по заразни и паразитни болести, гр. София;Рецензия
Външен член Доц. д-р Румяна Донкова Марковска – Давидкова, д.м. – специалност „Микробиология", МУ-София, Катедра „Медицинска Микробиология", гр. София; Становище
Външен членДоц. д-р Иванка Илиева Гергова, д.м. - специалност „Микробиология", МБАЛ „Военномедицинска академия" – София, гр. София; Становище
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  14.06.2019 г. от 10:30 ч.

в зала  „Хелиге" на УМБАЛ "Св. Марина".

​ ​