Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

С П И С Ъ К
С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 
 
„ДОЦЕНТ"
 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса.
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата.
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея (представя се оригиналната диплома за сверяване).
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор" (представя се оригиналната диплома за сверяване).
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването – ако е приложимо (представя се оригиналната диплома за сверяване).
 6. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
 7. Удостоверение за преподавателски стаж.
 8. Справка за учебна натовареност.
 9. Медицинско свидетелство.
 10. Свидетелство за съдимост.
 11. Известие за защита на личните данни.
 12. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата.
 13. Академична справка, издадена от библиотеката на МУ-Варна, включваща:

     - Публикациите и цитиранията, покриващи минималните национални изисквания;
     - Пълнотекстови публикации и цитирания, извън минималните наукометрични изисквания;
     - Списък на научните трудове и цитирания, използвани за придобиването на ОНС „доктор" и заемане на АД „главен асистент" (ако има заемана такава);
     - Приложение за активни профили в Google Scholar и ORCID (както и други профили в научни мрежи, напр. Research Gate);
     - Приложение за Impact Factor (ако има такъв).
ЗабележкаКандидатът попълва необходимите данни в справката и я изпраща към Библиотеката на МУ – Варна. Подборът на публикациите може да бъде извършен и от Библиотеката, след съгласуване с кандидата. 

14. Монографичен/ хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на него публикации.
15. Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници).
16. Резюмета на научните трудове на български език и на английски език.
17. Справка за оригиналните научни приноси, подписана от кандидата.
18. Списък с участия в национални и международни научни прояви.
19. Други - Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе. Например: копие на дипломата за придобита НС „доктор на науките", изобретения, рационализации, патенти и др.

_________________________________________________________

       Забележки:

 1. Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 8 екземпляра на електронен носител (флаш памет).
 2. Към Академичната справка, издадена от Библиотеката, кандидатът прилага копия на всички публикации, с които участва в конкурса, подредени и номерирани идентично на хартиения вариант и електронните носители.
 3. Представените доказателства не трябва да се повтарят с представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за заемане на предходна академична длъжност.

 

Полезна информация:
Условия и ред за заемане на АД „доцент"
Наукометрични показатели по области


Справки и консултации се извършват на:
телефони: 052/677-055; 052/677-156
email: kariera@mu-varna.bg.