Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Албена Борисова Тонева-Стоянова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 21.11.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.1. Медицина
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма по специалността: „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Хигиена и епидемиология"
Кандидат: д-р Албена Борисова Тонева-Стоянова
Тема на дисертационния труд: „Хранителен статус на деца с нервно-психически заболявания и връзката му с качеството на живот на родители и обгрижващи"
Научен ръководител: Доц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-341/ 09.10.2019 г.
Председател: Доц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м. – хабилитирана по специалност „Хранене и диететика", Катедра по „Хигиена и епидемиология", Факултет „Обществено здравеопазване", МУ-Варна.Становище
Външен член Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Детска неврология", УМБАЛ „Свети Георги", Клиника по педиатрия и генетични болести", гр.ПловдивРецензия
Външен член  Доц. д-р Лалка Рангелова, д.м. – хабилитирана по специалност „Хранене и диететика".Рецензия
Външен член Доц. д-р  Виктория Константинова Атанасова, д.м. – хабилитирана по специалност „Обща хигиена, хранене и диететика", Катедра „Хигиена и екомедицина", Факултет „Обществено здравеопазване", МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м. – хабилитирана по специалност „Детска гастроентерология, хранене и диететика", Катедра „Педиатрия", Факултет „Медицина", МУ-Варна.Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 05.12.2019 г. от 13.00 ч. в Зала Панорамна №1 – РЗИ,  ул. Брегалница 3,  Варна