Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020/ 2021 г., в ДВ. Брой № 50, 02.06.2020 г., с Постановление Решение № 332/ 14.05.2020 г. на Министерски съвет по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:

                                                                                                                                                                                                                                                

ШифърОбласти на висше образование, професионални направления и докторски програмиФорми на обучение
РедовнаЗадочна
1234
7Здравеопазване и спорт  
7.1.Медицина  
 Акушерство и гинекология11
 Анестезиология и интензивно лечение30
 Белодробни болести10
 Вътрешни болести20
 Гастроентерология01
 Гръдна хирургия30
 Дерматология и венерология10
 Детска психиатрия20
 Ендокринология10
 Епидемиология10
 Инфекциозни болести10
 Кардиология40
 Клинична лаборатория10
 Медицина на бедствените ситуации10
 Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)60
 Неврология30
 Нефрология20
 Обща медицина20
 Онкология10
 Ортопедия и травматология21
 Оториноларингология10
 Офталмология60
 Патологоанатомия и цитопатология10
 Патофизиология10
 Педиатрия30
 Психиатрия40
 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията10
 Съдебна медицина10
 Съдова хирургия21
 Урология20
 Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)10
 Физиотерапия, курортология и рехабилитация 10
 Хематология и преливане на кръв10
 Хигиена (вкл.трудова,комунална, училищна,радиационна и др.)21
 Хирургия20
7.2.Дентална медицина  
 Детска стоматология10
 Ортопедична стоматология50
 Терапевтична стоматология40
 Хирургична стоматология10
7.4.Обществено здраве  
 Управление на общественото здраве20
 Управление на здравни грижи22
3Социални, стопански и правни науки  
3.2.Психология  
 Медицинска психология20
3.7.Администрация и управление  
 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)20
4Природни науки, математика и информатика  
4.1.Физически науки  
 Медицинска физика10
4.3.Биологически науки  
 Биохимия10
 Генетика10
 Микробиология10
 Молекулярна биология10
 ОБЩО:917

 

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора (образец);
 2. Автобиография с подпис на кандидата (образец);
 3. Копие и оригинал на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея, в съответното професионално направление или академична справка за кандидатите, които не са дипломирани към момента на подаване на документи. В случай, че дипломата за ОКС „магистър" е издадена от българско ВУ, но е на чужд език, към нея се прилага официален лицензиран превод на български. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства, след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от Министерството на образованието и науката (МОН) за признаването й; (след копие и заверка в Докторантско училище, оригиналът на дипломата за ОКС „Магистър" се връща на титуляра)
 4. Копие на документ за трудовоправни отношения с МУ - Варна (ако има такъв);
 5. Един брой снимкa – паспортен формат (3,5 см/ 4,5 см);
 6. Декларация за достоверност на представените документи (образец);
 7. Документ за платени такси за провеждане на конкурсни изпити – 150 лв, определени с РМС 275/ 23.04.2020 г.;
 8. Доказателство за регистрация на профил в научните бази данни: ORCID и Google Scholar (кандидатът трябва да представи в отделен файл линкове към двата профила);
 9. Кандидатът може да представи и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в областта на докторската програма - списък с публикации, документ за придобита специалност, участие в научноизследователски проекти, рационализации, патенти, допълнителни квалификации и др.;
 10. Известие за защита на данните до докторантите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"– Варна (образец).
 • Всички документи се попълват електронно. Представят се в 1 екземпляр на хартиен носител (в оригинал) и сканирани оригинали в .pdf формат на електронен носител (флашпамет). 
 • Комплектът с документи на кандидата се завежда с входящ номер в сектор „Деловодство" (ет. 1, стая 101), след което се подава в отдел „Докторантско училище" (ет. 3, стая 318).
 • В случай на кандидатстване в конкурси по повече от една специалност или две различни форми на една и съща специалност, е необходимо да се подадат отделни комплекти с документи за всяка една от тях.
 • Таксите за конкурсните изпити следва да бъдат внесени по банкова път по сметката на МУ – Варна. Основание на плащането: такса за конкурсен изпит за докторанти, имена на кандидата по ЛК.

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". За справки и подаване на документи: Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" 55, отдел „Докторантско училище", стая 318; тел. 052/ 677-056 и 052/ 677-083, e-mail: doktorantite.muvarna@gmail.com, doktorantite@abv.bg.