Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Мария Стоянова Димова–Милева, д.м.

                                                                    ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 24.09.2019 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Кардиология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Пропедевтика на вътрешните болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 43/ 31.05.2019 г.
Кандидат: гл. ас. д-р Мария Стоянова Димова–Милева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-239/ 26.07.2019 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет "Медицина" Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Снежанка Томова Тишева - Господинова, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, Медицински университет – Плевен
Рецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.– ПН 7.1. Медицина, Факултет „ Медицина" Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет "Медицина" Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет "Медицина" Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Федя Петров Николов, д.м. – ПН 7.1. Медицина, УМБАЛ „Св. Георги", гр. Пловдив Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МБАЛ „Национална кардиологична болница" ЕАД, гр. София Становище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Стефчо Емилов Горанов, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, УМБАЛ „Св. Георги", гр. Пловдив 
Вътрешен членДоц. д-р Веселин Добрев Вълков, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет "Медицина" 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.10.2019 г. от 13:00 ч. в зала 1301, ет. 13 на УМБАЛ „Св. Марина", гр. Варна. ​ ​