Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Тодорка Димова Сократева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
 Дата на публикуване: 03.01.2020 г.
 
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма по специалността: „Биохимия"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"
Кандидат: Тодорка Димова Сократева
Тема на дисертационния труд: „Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащите минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство"
Научен ръководител:  Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н.   
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-425 / 18.12.2019 г.
Председател: Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н. – професионално направление 4.3. Биологически науки, Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Декан на  Факултет „Фармация", Медицински университет – ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. – професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Микробиология"Рецензия
Външен член  Проф. Илия Николов Илиев, д.б. – професионално направление 4.3. Биологически науки, Катедра по „Биохимия и микробиология", секция „Биохимия", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"Рецензия
Външен член Проф. Татяна Иванова Влайкова, д.б. – професионално направление 4.3. Биологически науки, Катедра "Медицинска химия и биохимия", Ръководител секция „Биохимия" при Медицински Факултет на Тракийския университет – Стара ЗагораСтановище
Външен член Доц. Татяна Янкова Манолова, д.б. – професионално направление 4.3. Биологически науки, Катедрата по „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"Становище
 ​
             Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 17.02.2020 г. от 11.00 ч. в Зала 816 във Факултет по                                                                                                „Фармация", МУ – Варна ​ ​