Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Драгомир Светозаров Стоянов


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 30.11.2020 г.​ ​
Област на висше образование:
 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Докторска програма по специалността: „Онкология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести"
Кандидат: д-р Драгомир Светозаров Стоянов
Тема на дисертационния труд: Връзката между дистреса и усещането за време при онкологично болни"
Научен ръководител:  Доц. д-р Николай Владимиров Цонев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури:
 № Р-109-422/ 22.10.2020 г.
Председател: Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна

 Рецензия БГ

 Рецензия ENG

Външен член
 Проф. д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Военномедицинска академия – София

 Рецензия БГ

 Рецензия ENG

Външен член  Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова-Празникова, д.м.н. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Аджъбадем Сити Клиник, МБАЛ–Токуда ЕАД, гр. София

 Становище БГ

 Становище ENG

Вътрешен член
 Доц. д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна

 Становище БГ

 Становище ENG

Външен член Проф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна

 Становище БГ

 Становище ENG

                                                                                                                                                              Автореферат БГ

                                                                                                                                                                 Автореферат ENG

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.12.2020 г. от 11:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​