Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Емилиан Божидаров Калчев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 12.09.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.1. Медицина, област на висшето образование
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Специалност: „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Oбразна диагностика и лъчелечение"
Кандидат: Д-р Емилиан Божидаров Калчев
Тема на дисертационния труд:„Arterial Spin Labeling за оценка на мозъчната перфузия при пациенти с микроангиопатия"
Научен ръководител:  Доц. д-р Радослав Йосифов Георгиев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-217/ 10.07.2019 г.
Председател: Проф. д-р Боян Добрев Балев, д.м. – хабилитиран по специалност „Образна диагностика", ръководител Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" към МУ-Варна, началник  клиника по „Образна диагностика" към УМБАЛ „Св. Марина" – Варна.Рецензия
Външен член Доц. д-р Николета Иванова Трайкова – Джамбазова, д.м. – хабилитирана по специалност „Образна диагностика", Отделение по „Образна диагностика" при УМБАЛ „Св. Георги"- гр. Пловдив, Директор на Медицински Колеж при Медицински университет – гр. Пловдив.Рецензия
Външен член Проф. д-р Милан Петков Тотев  д.м.н. – хабилитиран по специалност „Образна диагностика", началник Клиника по „Образна диагностика" към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" – гр. София.Становище
Външен член Доц. д-р Дора Константинова Златарева, д.м. – хабилитирана по специалност „Образна диагностика", Катедра по „Образна диагностика", МУ-София, Клиника по „Образна диагностика" УМБАЛ „Александровска", гр. София.Становище
Вътрешен член Доц. д-р Радослав Йосифов Георгиев, д.м. – хабилитиран по специалност „Образна диагностика", Катедра по „Образна диагностика и лъчелечение", МУ-Варна, гр.Варна.Становище
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  26.09.2019 г. от 16:00 ч.

в зала „Проф. Л. Пранчев", УМБАЛ „Св. Марина" – Варна, ет.1.