Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Елена Николова Паскалева - Георгиева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 18.11.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Педиатрия"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Педиатрия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 62/ 06.08.2019 г.
Кандидат:д-р Елена Николова Паскалева - Георгиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-323/ 07.10.2019 г.
ПредседателДоц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м. – ПН 7.1 Медицина, МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Стефан Недев Стефанов, д.м. – ПН 7.1 Медицина, МУ СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Медицински колеж към МУ - ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ – Плевен;Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Боряна Борисова Върбанова, д.м. –  ПН 7.1. Медицина, МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Даниел Илиев Илиев, д.м. – ПН 7.1 Медицина, МУ – София;Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ-Варна Становище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ – София; 
Вътрешен членПроф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ - Варна 
Резюмета на научните трудове (БГ, EN) ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18 декември 2019 г. от 12.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет – Варна. ​ ​