Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Елена Стоянова Маринова


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 19.11.2020 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Ендокринология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Втора катедра „Вътрешни болести"
Кандидат: д-р Елена Стоянова Маринова
Тема на дисертационния труд: Неинвазивна оценка на показателите на артериална ригидност при пациенти със захарен диабет – корелация с някои биомаркери"
Научни ръководители:  проф. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м. и доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: №  Р-109-378/ 06.10.2020 г.
Председател: Проф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет - Варна

 Становище БГ

 Становище ENG

Външен член Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, д.м.н. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Пловдив

 Рецензия БГ

 Рецензия ENG

Външен член  Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница", гр. София

 Рецензия БГ

 Рецензия ENG

Външен член Доц. д-р Живка Бонева Асьова – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Научно-учебен съвет при Медицински институт на Министерство на вътрешните работи, гр. София

 Становище БГ

 Становище ENG

Вътрешен член Доц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна           

 Становище БГ

 Становище ENG

                                                                                                                      Автореферат БГ

                                                                                                                          Автореферат ENG ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 02.12.2020 г. от 13:30 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​