Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Елица Петева Джонгова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 23.01.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма по специалността: „Хирургична стоматология"
Факултет: „Дентална медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия"
Кандидат: д-р Елица Петева Джонгова
Тема на дисертационния труд: „Вестибулопластика с ксеногенен дермален трансплантат"
Научни ръководители:  Проф. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-370/ 14.11.2019 г.
Председател: Проф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – професионално направление 7.2. Дентална медицина, Ръководител Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия ", Факултет „Дентална медицина ", МУ-Варна.Рецензия
Външен член Проф. д-р Петя Филипова Печалова, д.м. – професионално направление 7.2. Дентална медицина, Катедра „Орална хирургия", Факултет „Дентална медицина", МУ-Пловдив.Рецензия
Вътрешен член  Проф. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. – професионално направление 7.2. Дентална медицина, Катедра „Oрална и лицево-челюстна хирургия", МУ-Варна.Становище
Външен член Проф. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.н. – професионално направление 7.2. Дентална медицина, отделение по ЛЧХ, Аджибадем Сити Клиник Болница „Токуда" ЕАД, гр. София.Становище
Външен член Доц. д-р Деян Здравков Нейчев, д.м. – професионално направление 7.2. Дентална медицина Катедра „Орална хирургия", Факултет „Дентална медицина", МУ-Пловдив.Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 06.02.2020 г. от 12.00 ч. в 103 Аудитория на Факултета по „Дентална медицина", МУ – Варна ​ ​