Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Елица Петкова Събева - Пеева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 20.10.2020 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Дентална имплантология"
Структурно звеноФакултет „Дентална медицина"
Първично звеноКатедра „Пародонтология и дентална имплантология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ, бр. 53/12.06.2020 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Елица Петкова Събева - Пеева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-312/ 07.08.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен член
Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Вера Борисова Крумова, д.м. – професионално направление 7.2. Стоматология, гр. Варна Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Радосвета Стоянова Андреева – Борисова, д.м.н. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Георги Йорданов Папанчев, д.м. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Ася Захариева Кръстева - Панова, д.м.н. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет – СофияСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Ангела Здравкова Гусийска, д.м. – професионално направление 7.2. Стоматология, Медицински университет - СофияСтановище БГ
Становище EN

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.11.2020 г. от 11:30 ч. ​ ​