Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. Елка Игнатова Атанасова, д.и.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 16.04.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Специалност: „Икономика на здравеопазването"
Структурно звено Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично звено Катедра „Икономика и управление на здравеопазването"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 96/ 01.12.2017 г.  
Кандидат: гл. ас. Елка Игнатова Атанасова, д.и.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-111/ 31.01.2018 г.Изготвя
Председател Проф.  Стефка Михайлова Коева, д.ик.н. – специалност -„Политическа икономия", Медицински университет – ВарнаРецензия
Външен член Проф. Евгения Иванова Делчева, д.и.  – специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)", Факултет по управление и администрация, УНССРецензия
Външен член Проф. Ивона Георгиева Якимова, д.ик.н - специалност „Политическа икономия", Финансово – счетоводен факултет, Икономически университет – ВарнаСтановище
Външен член Доц. Стойко Паунов Вълнев, д.и – специалност „Икономика и управление (по отрасли)", Медицински университет – ПловдивСтановище
Външен член Доц. Александър Иванов Вълков, д.и . – специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли), Факултет по управление и администрация ", УНСССтановище
Вътрешен член Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ- ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. Любомира Драгомирова Коева, д.и – специалност „Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност (в здравеопазването)", Медицински университет – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ- Варна 
Външен член Доц. Тодорка Танчева Владимирова, д.и. – специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка", гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.05.2018 г. от 11.00 ч.  в зала Докторантско училище на Медицински университет - Варна. ​ ​