Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Емилия Михайлова Каишева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.02.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:Съдебна медицина
ФакултетMедицина
Първично структурно звеноКатедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат:д-р Емилия Михайлова Каишева
Тема на дисертационния труд:Критерии за определяне на термичната травма като телесна повреда"
Научен ръководител: Проф. д-р Добринка Демирева Радойнова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Р-109-658/11.12.2018

ПредседателПроф. д-р Добринка Демирева Радойнова, д.м. - специалист по съдебна медицина и деонтология, МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Севдалин Славов Начев, д.м.н. - специалист по съдебна медицина и патология. София, Лаборатория по клинична патология, УМБАЛ "Свети Ив. Рилски"Рецензия
Външен член Доц. д-р Александър Миладинов Апостолов, д.м. - Ръководител Клиника Съдебна медицина, МБАЛ „Александровска" - СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – ръководител на Катедра по предклинични и клинични науки Факултет Фармация, МУ-ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Светлозар Спасов Спасов, д.м. - Ръководител на катедрата по съдебна медицина и деонтология на Медицински университет ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Ваня Горанова-Стефовска, д.м. – Катедра по анатомия и клетъчна биология в МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Екатерина Боянова Софтова- Златарова, д.м. - гр. Варна 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.03.2019 г. от 15:00 ч. в . в  зала „Хелиге" на УМБАЛ „Св. Марина"