Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Евгени Валентинов Нешкински

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 11.06.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: Офталмология
Факултет: Медицина
Първично структурно звено: Катедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат: д-р Евгени Валентинов Нешкински
Тема на дисертационния труд:„Скрининг на УВ увреждания с фотография на принципа на автофлуоресценция: технология, подход и резултати"
Научни ръководители:  Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-173 / 20.05.2019
Председател: Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. - Ръководител Катедра „Очни болести и зрителни науки", хабилитирана по специалност „Офталмология", МУ -  Варна, гр. Варна;Становище
Външен член Проф. д-р. Лъчезар Георгиев Войнов, д.м. - хабилитиран по специалност „Офталмология",  ВМА – София, гр. София;Рецензия
Външен член Проф. д-р Мариета Иванова Конарева – Костянева, дм - хабилитирана по специалност „Офталмология",  МУ – Пловдив, гр. Пловдив;Рецензия
Външен член Доц. д-р Христина Николаева Видинова, д.м. – хабилитирана по специалност „Офталмология",  ВМА – София, гр. София;Становище
Вътрешен член Доц. д-р Бинна Николаева, д.м. - хабилитирана по специалност „Офталмология",  МУ -  Варна, гр. Варна ;Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  25.06.2019 г. от 10:00 ч.
в зала № 106 на Медицински колеж – Варна.