Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Евгения Петрова Димова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Физикална и рехабилитационна медицина"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Евгения Петрова Димова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-363/ 19.06.2018 гИзготвя
ПредседателДоц. д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м. – специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Елена Милкова Илиева, д.м. – специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация" , УМБАЛ „Св. Георги", гр. ПловдивРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н. – специалност „Нервни болести", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Златка Борисова Стойнева-Паскалева, д.м. – специалност „Професионални заболявания", УМБАЛ „Св. Иван Рилски", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, д.м. – специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация", Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД, филиал - гр. ПомориеСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н. – специалност „Ортопедия и травматология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м. – специалност „Професионални заболявания", МУ-Варна   Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Тодор Илиев Тодоров, д.м. – специалност „Физикална и рехабилитационна медицина", МУ-Варна  
Външен членДоц. д-р Пламен Минчев Минчев, д.м. – специалност „Ортопедия и травматология", ВМА, гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.09.2018 г. от 12.00 ч. в 30-та зала на Клиника по Физикална и Рехабилитационна Медицина, МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна. ​ ​