Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Габриела Красимирова Кехайова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 10.04.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма по специалността: „Токсикология"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия"
Кандидат: д-р Габриела Красимирова Кехайова
Тема на дисертационния труд:„Кардиопротективен ефект на липидна емулсия при остри екзогенни интоксикации с медикаменти"
Научен ръководител:  Проф. д-р Снежа Златева Златева, д.м.Становище
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-14/ 22.01.2020 г.
Председател:Проф. д-р Петко Пенков Маринов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Ръководител  Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия", Факултет по „Фармация", Медицински университет – ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Анета Ганева Хубенова-Цанова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, председател на „Българското дружество по клинична токсикология"Рецензия
Външен член Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Факултет „Медицина", Клиника по педиатрия и медицинска генетика, МУ – ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Иван Михайлов Съмналиев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Военномедицинска академия – София, Катедра „Медицина на бедствените ситуации".Становище
Вътрешен член Доц. инж. хим. Юличка Събева Събева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Специалност по „Токсикология"Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.04.2020 г. от 12.00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​